Cookies

På svenska

Vi vill meddela dig att denna webbplats använder cookies:
En cookie är en liten textfil som en webbplats frågar din webbläsare att lagra på din dator eller mobilenhet. Cookies gör att webbplatsen kan “komma ihåg” dina handlingar eller preferenser över tiden och se till att du får den bästa upplevelsen på vår hemsida.
 
De flesta webbläsare stöder cookies, men användare kan ställa in sina webbläsare för att avvisa dem och kan radera dem när de vill.
 
Frontos hemsida använder Google Analytics, och det är Google Analytics som anger cookies. Webbplatsen lagrar inga personuppgifter i dessa cookies.
 
Anonym Information:
Google Analytics samlar in information om hur webbplatsen används. Ingen personlig information (som e-post, namn eller ID-nummer) samlas in för detta ändamål.
 
Enligt Google Analytics-villkor kan man inte lagra personlig information i Google Analytics!

Syftet:
Syftet med Google Analytics är att samla in information om hur webbplatsen används. Till exempel antal tittare för varje land, eller om tittare hade dator eller smart telefon, vilken skärmupplösning, allt för att utveckla plattformen och förbättra användarupplevelsen och ta reda på statistiken.
 
Vem har tillgång till informationen:
Endast Fronto har tillgång till insamlade data och inget annat företag eller tredje part kan få tillgång till den samlade informationen.
 
Ta bort eller neka kakor:
Genom inställningar i webbläsaren kan du neka webbplatsen att lämna en cookie.
Vill du inte accepterar användningen av cookies kan du stänga av cookies genom webbläsarens säkerhetsinställningar.
Du kan också ställa in webbläsaren för att få en varning varje gång en webbplats försöker lägga en cookie på din dator och du kan också ta bort dem när som helst.
 
Registrering:
Ibland vill våra kunder att spelaren eller webbplatsen ska ha registrering med eller utan lösenord. I så fall används andra cookies för att du slipper att registrera dig igen varje gång du uppdaterar sidan. personlig information som namn, e-post och företag kan sparas under korta perioder. (personlig information kan sparas endast om spelare eller hemsida har registrering).

In English
 
We want to make you aware of that this website uses cookies:
A cookie is a small text files that a website asks your browser to store on your computer or mobile device. The cookie allows the website to “remember” your actions or preferences over time and ensure you get the best experience on our website.
 
Most browsers support cookies, but users can set their browsers to decline them and can delete them whenever they like.
 
Fronto’s website uses Google Analytics, and it is Google Analytics that sets cookies.
The site uses first-party cookies and no personal data is stored in these cookies.
 
Anonymous Information:
Google Analytics collects information about how the site is used. No personal information (such as email, name, or ID number) is collected for this purpose.
 
Under Google Analytics Terms, you may not store any personal information in Google Analytics!
 
The purpose:
The purpose of Google Analytics is to collect information about how the site is used. For example, the number of viewers for each country, or if viewers had computer or smart phone, what screen resolution, all to develop the platform, and improve the user experience and find out statistics.
 
Who has access to the information:
Only Fronto has access to collected data and no other company or third party can access the collected information.

Delete or deny cookies:
By settings in the web browser, you can deny the site to leave a web cookie.
If you do not accept the use of cookies, you can turn off cookies through your browser’s security settings.
You can also set the browser to get a warning every time the site tries to put a cookie on your computer and you can also delete them whenever they like.
 
Registration:
Sometimes our customers want the player or website to have registration with or without password. If so uses other cookies so you do not have to register again each time you refresh the page. personal information such as name, email and company may be saved for short periods. (personal information can be save only if player or website have registration).